หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดาวน์โหลด


ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดาวน์โหลด


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลด


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดาวน์โหลด


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดาวน์โหลด


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น